Popis činností

Pohybový blok

Aktivní rozvíjení pohybových schopností a dovedností dětí pomocí pohybových her, cvičení s nářadím (míče, švihadla, obruče), různých typů běhu, chůze a poskoků. Denně mají děti alespoň krátkou rozcvičku.

Výtvarná činnost

Malování, vybarvování, stříhání, lepení, modelování, trhání, mačkání, správné zacházení s materiály a náčiním používaným ve výtvarné výchově.

Tvořivé práce

Tvorba individuálních výtvarných dílek, výroba dárečků z přírodních materiálů, tvorba koláží.

Grafomotorika

Procvičování grafických a uvolňovacích cviků se zaměřením na správný úchop psacího náčiní tak, aby docházelo k postupnému osvojování dovedností, které předcházejí psaní a rozvoji zájmu o psanou podobu jazyka v přímé návaznosti na náš Školní vzdělávací program.

Matematické představy + rozvíjení poznání

Určování počtu (více – méně), utváření skupin o daném počtu prvků, logické pracovní listy, rozhovory na týdenní téma – v návaznosti na Školní vzdělávací program, procvičování jemné motoriky a ostatních dovedností potřebných ke vstupu do školy (stříhání, vystřihování, modelování, navlékání korálků, zavazování kličky) – vše přiměřené věku dětí.

Angličtina pro nejmenší

Rozvíjení souvislého vyjadřování metodou rozhovoru a poslechu. Rozvíjení řečových schopností, jazykových dovedností a kultivovaného projevu. Rozvíjení komunikativních dovedností při pojmenovávání vnímaných jevů a předmětů. Rozšiřování slovní zásoby, upevňování verbálních i neverbálních dovedností. Dechová, sluchová a artikulační cvičení a gymnastika mluvidel.

Hudební činnost

Zpívání, rozvíjení smyslu dětí pro rytmus (vytleskávání), napodobování, rozlišování, reprodukování a vlastní tvorba, hra na jednoduché hudební nástroje (bubínky, triangly, chřestítka, dřívka, kastaněty, rolničky).

Literární činnost

Seznamování dětí s lidovými říkadly, básněmi, říkankami, pohádkami a jejich pohybové a dramatické ztvárnění. Rozvíjení slovní zásoby a komunikativních dovedností dětí. Rozvoj kulturně estetických dovedností. Kultivace pozornosti