Program

Naše programy a vyučování

Naše programy a vyučování

Pracujeme s dětmi dle ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU.

Konkrétní vzdělávací nabídka je soustředěna do integrovaných bloků, jež zahrnují příbuzná témata, která vychází z přirozených podmínek prostředí, jsou dětem blízká a úzce souvisí s děním ve školce.

Děti si osvojí základní hygienické a stravovací návyky (mytí rukou, kulturu stolování), naučí se komunikovat s vrstevníky a jsou poté lépe připraveny na plynulý přechod do jiných typů předškolních, či později školních zařízení. Do programu jsou zařazovány i návštěvy odborníků přímo ve školce v souvislosti s prevencí nebo jsme schopni zajistit vhodnou spolupráci s rodiči. Jedná se především o prevenci zubní, oční a logopedie.

Tvoříme přirozené prostředí, kdy se mladší učí a starší pomáhají. Avšak při výuce jsou děti dle potřeby a náročnosti práce či zadaných úkolů děleny na starší a mladší skupiny. S dětmi pracujeme také individuálně. Snažíme se podchytit v čem je dítě dobré, co ho baví a jeho zájem, nadání či talent dále rozvíjet.

Respektujícím způsobem podporujeme dětskou zvídavost, fantazii a sebevědomí.

Projekt

Šablony pro MŠ Firemní školky“

  • podporuje osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomáhá škole při společném vzdělávání dětí, a to možností personálního posílení v oblasti péče o děti mladší 3 let.
  • Je financován z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ESI fondů EU.

Projekt
„Šablony pro MŠ Firemní školky II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009303″